Wanneer komt iemand in aanmerking voor een voedselpakket? Als (landelijk vastgesteld) criterium voor verstrekking wordt uitgegaan van een bepaald maximum leefgeld per maand. Daarmee bedoelen we het inkomen dat resteert ná aftrek van vaste lasten als huur, gas, electriciteit, water, verzekeringen, ziekenfonds, aflossingen van schulden en dergelijke. Dat bedrag is bedoeld voor de variabele kosten van een huishouden, zoals eten, kleding en andere zaken. Verhoging normbedrag De normbedragen worden ook in 2019 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 135. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85. Het basisbedrag per huishouden : € 135 Het basisbedrag per persoon: € 90 Toelatingsnorm (in euro’s per maand) Per 1-1-2018 Per 1-1-2019 1 persoon     was € 215, wordt € 225  2 volwassenen    was € 300, wordt € 315  1 volwassene en 1 kind   was € 300, wordt € 315  1 volwassene en 2 kinderen  was € 385, wordt € 405  2 volwassenen en 2 kinderen was € 470, wordt € 495  1 volwassene en 3 kinderen  was € 470, wordt € 495 etc. Gebruik Nibud cijfers Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het Nibud berekende bedragen voor het basis behoeftenpakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten worden wanneer we spreken over noodhulp.   Door het NIBUD genoemde uitgavenposten:  Vaste lasten; huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet.  Het NIBUD gaat in al die gevallen uit van normbedragen. Met uitzondering van telefoon/televisie/internet stelt de werkgroep voor om niet uit te gaan van de normbedragen, maar de werkelijke kosten mee te tellen. Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.    Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.   Wekelijkse bedragen x 4,3333   4- wekelijkse bedragen x 1,0833   Kwartaalbedragen / 3   Jaarbedragen / 12  Meer info
Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
Realisatie:  Intermare Webdesign 
Kamer van Koophandel: 22058486
goedgekeurd ANBI status RSIN: 8147.44.084
Rabobank: NL73RABO0112169929